Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі. Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидалары) Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 Жарлығымен бекiтілген, алғаш рет «Егемен Қазақстан» газетінде 2015 жылғы 31 желтоқсан № 250 (28728) жарияланды.

Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих), утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 153, впервые был опубликован в газете «Казахстанская правда» от 31 декабря 2015 г. № 250 (28126).

Кітап А5 форматында, мұқабасы жұмсақ, 2021 ж.
Книга А5 формата, в мягком переплете, 2021 г.

200 тенге